הרב חיים פריד-בבא בתרא, פרק חזקת הבתים

שיעור ראשון

שיעור שני

שיעור שלישי

שיעור רביעי

שיעור חמישי

שיעור שישי

שיעור שביעי

שיעור שמיני

שיעור תשיעי

שיעור עשירי

שיעור אחד עשרה


		
בית כנסת משכן מאיר