טעמי המצוות- על פי החפץ חיים

מצוות אהבת ה'

"

מצוות הליכות בדרך ה'

"

מצוות קריאת שמע

"

מצוות לימוד תורה

"

מצוות – קידוש יום השבת בדברים

"

מצוות לשבות בשבת ממלאכה

"

מצוות המועדות – העומר

"

מצוות המועדות

"

מצוות המועדות –

"

מצוות עשה למינהן

"

מצוות מילה

"

מצוות כיבוד הכהן

"

מצוות כיבוד הכהן

"

מצוות כיבוד הכהן

"

מצוות פדיון בכור

"

מצוות הפרשת חלה

"

מצוות ברכת כהנים

"

מצוות טומאת הכהן

בית כנסת משכן מאיר