שולחן ערוך סימן לב' – הרב אלירן כהן

סעיף ג'

סעיף ה'

סעיף י'

סעיף יג'

סעיף יז'

סעיף טז'

סעיף יט'

סעיף כ'

סעיף כב'

סעיף כו'

סעיף מ'

סעיף מח'

בית כנסת משכן מאיר